Podmienky používania

 

Podmienky používania upravujú podmienky, za ktorých spoločnosť Besthoteloffers BV, KvK 56982879  („my“, „nás“ alebo „náš“) poskytuje prístup k tejto Webovej lokalite a Informáciám.

 

1. Definície

V týchto Podmienkach používania:

Informácie reprezentujú všetky informácie dostupné na tejto Webovej lokalite, a to vrátane informácií o:

 1. dostupnosti hotelových izieb,

 2. cenách hotelových izieb,

 3. popisov a fotografií hotelov,

 4. vybavenia hotelov,

 5. recenzií zákazníkov a

 6. komentárov.

Povolený účel reprezentuje použitie na účel porovnávania cien hotelového ubytovania a služieb v spojení s vykonávaním rezervácií a/alebo organizácií ciest, okrem opätovnej publikácie alebo prezentovania akýchkoľvek informácií zákazníkom elektronickou cestou.

Ponuka od inej spoločnosti reprezentuje tovar a služby ponúkané inou spoločnosťou.

Webová lokalita reprezentuje webovú lokalitu, ktorá je dostupná na adrese BestHotelOffers.net.

2. Prístup

Prístupom na túto Webovú lokalitu:

 1. súhlasíte s týmito Podmienkami používania a

 2. prehlasujete, že ste dosiahli vek 18 rokov.

3. Zakázané činnosti

Nie je najmä povolené:

 1. reprodukovať v materiálnej forme, publikovať, verejne publikovať, odovzdávať verejnosti, či upravovať akékoľvek Informácie alebo ich časti za iným, než Povoleným účelom,

 2. získavať ani monitorovať Informácie alebo ich časti použitím robotov, spiderov, scraperov či akýchkoľvek iných automatických programov bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,

 3. porušovať obmedzenia definované v súboroch robots.txt v hlavičkách Webovej lokality, či obchádzať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré slúžia na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k Webovej lokalite,

 4. podnikať akékoľvek kroky, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať bezdôvodnú či neprimerane nadmernú záťaž pre našu infraštruktúru (DoS),

 5. pokúšať sa meniť, prekladať, adaptovať, upravovať, dekompilovať, prevádzať na strojovú úroveň či spätne analyzovať akékoľvek softvérové programy, ktoré používame v súvislosti s Webovou lokalitou.

4. Náhrada škody

Zbavujete nás zodpovednosti za všetky náklady, nároky, pohľadávky, zodpovednosti, výdavky, poškodenia a straty spôsobené vaším využívaním Informácií, či akýchkoľvek ich častí, za iným, než Povoleným účelom.

5. Overovanie Informácií a prijatie rizika

5.1 Overovanie Informácií

Pred akceptovaním alebo využitím akejkoľvek Ponuky od iných spoločností je nutné, aby ste si overili presnosť daných Informácií.

5.2 Prijatie rizika

Prijímate všetky riziká spojené s:

 1. používaním tejto Webovej lokality a Informácií, ktoré sú na nej uvedené a

 2. akceptovaním a využívaním akýchkoľvek Ponúk od iných spoločností.

6. Bez záruky

Nezaručujeme:

 1. presnosť, kvalitu, úplnosť ani spoľahlivosť Webovej lokality, Informácií na nej uložených a Ponúk od iných spoločností,

 2. že Webová lokalita a Informácie neobsahujú chyby, vírusy a nie sú zraniteľné voči neoprávneným prístupom či hackerom.

 

7. Všeobecné ustanovenia

7.1 Úplnosť

Tieto Podmienky používania obsahujú kompletnú dohodu medzi stranami a nahrádzajú akúkoľvek skoršiu komunikáciu medzi stranami.

7.2 Dodatky a úpravy

Tieto Podmienky používania môžeme bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

7.3 Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Podmienky používania sa riadia a musia byť vykladané v súlade s platnými právnymi predpismi v Holandsku. Podávate výhradnú jurisdikciu holandských súdov v súvislosti so všetkými záležitosťami vyplývajúcimi alebo súvisiacimi s týmito podmienkami používania.

hotels
Podmienky používania
© 2018 BestHotelOffers B.V.